dr inż. Rafał Dybicz - kilkunastoletnie doświadczenie w przygotowaniu i realizacji inwestycji budowlanych

Rzeczoznawca budowlany PSRiBS, Biegły Sądowy

Członkowstwo w PZiTB, PSRiBS

Prelegent i wykładowca, szkolenia z Prawa budowlanego i procesu inwestycyjnego w budownictwie, autor publikacji branżowych


Rzeczoznawca budowlany sądowy Warszawa

Specjalistyczne usługi rzeczoznawcy budowlanego, inspektora nadzoru i biegłego sądowego budowlanego. Usługi kierowane są zarówno do odbiorców prywatnych, firm, a także instytucji państwowych. W zakresie naszych usług znajduje się:


Rzeczoznawstwo i profesjonalne doradztwo w zakresie:

budynków mieszkalnych wielorodzinnych;
domów jednorodzinnych;
budynków przemysłowych;
budynków specjalnych;
budynków wysokich;
domków letniskowych;
budynków użyteczności publicznej.


Ekspertyzy i opinie budowlane rzeczoznawcy budowlanego w zakresie:

jakości wykonania robót budowlanych;
jakości wykonania robót wykończeniowych;
opinie w zakresie projektów;
badanie wilgotności materiałów budowlanych;
inwentaryzacje budowlane i konstrukcyjne.


Opinie przedsądowe i opinie sądowe jako istotny element materiału procesowego

Przedstawienie przez strony prywatnych opinii, stosuje się art. 3 k.p.c. Nie są one dowodem z opinii biegłego stanowią, ale stanowią istotny element materiału procesowego i co do zasady powinny być również udostępnione stronie przeciwnej.

Prywatne opinie opracowane na zlecenie stron przed wszczęciem procesu, czy w jego toku, są wyjaśnieniem, z uwzględnieniem wiadomości specjalnych, ich stanowiska.

Prywatna ekspertyza stanowi często przesłankę przemawiającą za koniecznością dopuszczenia przez sąd dowodu z opinii innego biegłego.

Każda ze stron w swoim dobrze rozumianym interesie powinna w toku postępowania wyrażać jakieś opinie na temat materii objętej sporem, komentować stanowisko zawarte przez przeciwnika (art. 230 KPC) i podpierać prezentowane tezy własnymi dowodami, które sąd zgodnie art. 232 KPC z traktuje jak każdy inny dowód pochodzący od strony. Sąd zgodnie z art. 244 kpc jest związany wyłącznie treścią dokumentów urzędowych, natomiast dokument prywatny zgodnie z art. 245 KPC stanowi dowód tego, że osoba, która go podpisała, złożyła oświadczenie zawarte w dokumencie tj. składając jakikolwiek dokument do sprawy strona "mówi czego chce" - a sąd ma za zadanie ocenić jej stanowisko. I taka ocena (podobnie jak każdy dowód) podlega dalszej ocenie procesowej, w tym znaczeniu, że sąd, który "Ľle myśli" i tak wydaje orzeczenia - może spotkać się z reprymendą w postaci skutecznej apelacji.

Orzeczenie Sądu Najwyższego mówi o doniosłości procesowej prywatnych opinii: "Przedstawianie przez strony prywatnych opinii, do których stosuje się art. 253 k.p.c. jest zjawiskiem procesowym coraz częstszym. Niewątpliwie nie będąc dowodem z opinii biegłego stanowią one element materiału procesowego i powinny być udostępnione stronie przeciwnej. Prywatne ekspertyzy opracowane na zlecenie stron przed wszczęciem procesu, czy w jego toku są wyjaśnieniem, z uwzględnieniem wiadomości specjalnych, ich stanowiska. Prywatna ekspertyza może stanowić przesłankę przemawiającą za koniecznością dopuszczenia wielu dowodów w sprawie, potwierdzonych w opinii czy ekspertyzie przez osobę zaufania publicznego biegłego rzeczoznawcę budowlanego."


Okresowe przeglądy budowlane budynków

"Art. 62. ust. 1. Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli:

1. okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego:
a) elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,
b) instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,
c) instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych);

2. okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów;

3. okresowej w zakresie, o którym mowa w pkt 1, co najmniej dwa razy w roku, w terminach do 31 maja oraz do 30 listopada, w przypadku budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2; osoba dokonująca kontroli jest obowiązana bezzwłocznie, pisemnie zawiadomić właściwy organ o przeprowadzonej kontroli;

4. bezpiecznego użytkowania obiektu każdorazowo w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 61 pkt 2 ustawy Prawo budowlane;
a) w przypadku zgłoszenia przez osoby zamieszkujące lokal mieszkalny znajdujący się w obiekcie budowlanym o dokonaniu nieuzasadnionych względami technicznymi lub użytkowymi ingerencji lub naruszeń, powodujących, że nie są spełnione warunki określone w art. 5 ust 2; (kontrolę, o której mowa w tym zapisie, właściciel lub zarządca jest zobowiązany przeprowadzić w terminie 3 dni od otrzymania zgłoszenia).

1a. W trakcie kontroli, o której mowa w ust. 1, należy dokonać sprawdzenia wykonania zaleceń z poprzedniej kontroli."


Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (ostatnia nowelizacja została opublikowana w dzienniku ustaw 18 marca 2020 pod pozycją 471), inspektor nadzoru inwestorskiego jest jednym z uczestników procesu budowlanego. Zawsze działa na budowie w imieniu inwestora, chroni jego interesy, dba o jakość wykonywanych robót budowlanych, a do podstawowych obowiązków inspektora nadzoru budowlanego należy (art. 25 ustawy - Prawo budowlane):

reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji inwestycji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,

sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania,

potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także na żądanie inwestora kontrolowanie rozliczeń budowy.


Projekt management i inwestorstwo zastępcze

¦wiadczymy usługi z zakresu zarządzania projektem. Możemy kompleksowo przygotować i poprowadzić Państwa  inwestycję, jak i też świadczyć usługi w odpowiednio do Państwa potrzeb i wymagań uzgodnionych pakietach.


Kontrola kosztów i kosztorysowanie

Oferujemy inwestorom kontrolę kosztów realizowanych inwestycji oraz nadzór finansowy nad realizacją inwestycji. Opracowujemy wstępne kalkulacje budżetowe, wyceny na potrzeby przetargu, końcowe rozliczenia budowy. Wykonujemy kosztorysy budowlane z zastosowaniem renomowanych narzędzi kosztorysowych.


Organizacja i prowadzenie przetargów i negocjacji cenowych oraz kontraktowych

Oferujemy prowadzenie i organizację przetargów na roboty budowlane lub też wybór głównego projektanta inwestycji wraz ze wsparciem w trakcie negocjacji umownych.


Doradztwo w zakresie konstrukcji umów o roboty budowlane

Oferujemy doradztwo w zakresie konstruowania umów o roboty budowlane.

Zwracamy szczególną uwagę na techniczną stronę umowy, zapisy dotyczące rozliczeń oraz solidarnej odpowiedzialności inwestora i generalnego wykonawcy względem podwykonawców.

W tym zakresie prowadzimy również szkolenia i wykłady.


Bank monitoring

Kontrolujemy przebieg procesu inwestycyjnego na potrzeby instytucji finansujących, takich jak banki czy fundusze inwestycyjne.


Pozostałe usługi

Wykłady i szkolenia w zakresie Prawa budowlanego.

Doradztwo w zakresie rozwiązań proekologicznych oraz wsparcie przy uzyskiwaniu funduszy na te rozwiązania. Wspieramy inwestorów w procesach certyfikacji obiektów budowlanych.


Galeria


Informacje

Jeśli mają Państwo pytania prosimy dzwonić pod numer:

+48 500 699 509

lub mogą Państwo skorzystać z naszego formularza kontaktowego

Czy wiesz że...

Oferujemy Państwu kompleksową obsługę wszelkich działań dotyczących przygotowania i realizacji inwestycji, w tym też remontów i modernizacji.

¦wiadczymy rzetelne i profesjonalne usługi z zakresu rzeczoznawstwa budowlanego.

Szeroki zakres usług eksperckich, poparty jest specjalistyczną wiedzą techniczną, znajomością przepisów Prawa budowlanego, Kodeksu Cywilnego, Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

Podczas naszych realizacji pracujemy wykorzystując niezawodny i nowoczesny sprzęt badawczo-pomiarowy, a także aktualną wiedzę naukowo techniczną.

Ofertę kierujemy do osób fizycznych, prawnych, urzędów, instytucji, sądów i wszystkich potrzebujących wsparcia w sprawach związanych z budownictwem i użytkowaniem obiektów budowlanych.