dr inż. Rafał Dybicz - kilkunastoletnie doświadczenie w przygotowaniu i realizacji inwestycji budowlanych

Rzeczoznawca budowlany PSRiBS, Biegły Sądowy

Członkowstwo w PZiTB, PSRiBS

Prelegent i wykładowca, szkolenia z Prawa budowlanego i procesu inwestycyjnego w budownictwie, autor publikacji branżowych


Rzeczoznawca budowlany - Warszawa

Specjalistyczne usługi rzeczoznawcy budowlanego w Warszawie, inspektora nadzoru i biegłego sądowego budowlanego. Usługi kierowane są zarówno do odbiorców prywatnych, firm, a także instytucji państwowych. W zakresie naszych usług znajduje się:


Rzeczoznawstwo i profesjonalne doradztwo w zakresie:

budynków mieszkalnych wielorodzinnych;
domów jednorodzinnych;
budynków przemysłowych;
budynków specjalnych;
budynków wysokich;
domków letniskowych;
budynków użyteczności publicznej.


Ekspertyzy i opinie budowlane rzeczoznawcy budowlanego w zakresie:

jakości wykonania robót budowlanych;
jakości wykonania robót wykończeniowych;
opinie w zakresie projektów;
badanie wilgotności materiałów budowlanych;
inwentaryzacje budowlane i konstrukcyjne.


Opinie przedsądowe i opinie sądowe jako istotny element materiału procesowego

Przedstawienie przez strony prywatnych opinii, stosuje się art. 3 k.p.c. Nie są one dowodem z opinii biegłego stanowią, ale stanowią istotny element materiału procesowego i co do zasady powinny być również udostępnione stronie przeciwnej.

Prywatne opinie opracowane na zlecenie stron przed wszczęciem procesu, czy w jego toku, są wyjaśnieniem, z uwzględnieniem wiadomości specjalnych, ich stanowiska.

Prywatna ekspertyza stanowi często przesłankę przemawiającą za koniecznością dopuszczenia przez sąd dowodu z opinii innego biegłego.

Każda ze stron w swoim dobrze rozumianym interesie powinna w toku postępowania wyrażać jakieś opinie na temat materii objętej sporem, komentować stanowisko zawarte przez przeciwnika (art. 230 KPC) i podpierać prezentowane tezy własnymi dowodami, które sąd zgodnie art. 232 KPC z traktuje jak każdy inny dowód pochodzący od strony. Sąd zgodnie z art. 244 kpc jest związany wyłącznie treścią dokumentów urzędowych, natomiast dokument prywatny zgodnie z art. 245 KPC stanowi dowód tego, że osoba, która go podpisała, złożyła oświadczenie zawarte w dokumencie tj. składając jakikolwiek dokument do sprawy strona "mówi czego chce" - a sąd ma za zadanie ocenić jej stanowisko. I taka ocena (podobnie jak każdy dowód) podlega dalszej ocenie procesowej, w tym znaczeniu, że sąd, który "Ľle myśli" i tak wydaje orzeczenia - może spotkać się z reprymendą w postaci skutecznej apelacji.

Orzeczenie Sądu Najwyższego mówi o doniosłości procesowej prywatnych opinii: "Przedstawianie przez strony prywatnych opinii, do których stosuje się art. 253 k.p.c. jest zjawiskiem procesowym coraz częstszym. Niewątpliwie nie będąc dowodem z opinii biegłego stanowią one element materiału procesowego i powinny być udostępnione stronie przeciwnej. Prywatne ekspertyzy opracowane na zlecenie stron przed wszczęciem procesu, czy w jego toku są wyjaśnieniem, z uwzględnieniem wiadomości specjalnych, ich stanowiska. Prywatna ekspertyza może stanowić przesłankę przemawiającą za koniecznością dopuszczenia wielu dowodów w sprawie, potwierdzonych w opinii czy ekspertyzie przez osobę zaufania publicznego biegłego rzeczoznawcę budowlanego."


Okresowe przeglądy budowlane budynków

"Art. 62. ust. 1. Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli:

1. okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego:
a) elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,
b) instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,
c) instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych);

2. okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów;

3. okresowej w zakresie, o którym mowa w pkt 1, co najmniej dwa razy w roku, w terminach do 31 maja oraz do 30 listopada, w przypadku budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2; osoba dokonująca kontroli jest obowiązana bezzwłocznie, pisemnie zawiadomić właściwy organ o przeprowadzonej kontroli;

4. bezpiecznego użytkowania obiektu każdorazowo w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 61 pkt 2 ustawy Prawo budowlane;
a) w przypadku zgłoszenia przez osoby zamieszkujące lokal mieszkalny znajdujący się w obiekcie budowlanym o dokonaniu nieuzasadnionych względami technicznymi lub użytkowymi ingerencji lub naruszeń, powodujących, że nie są spełnione warunki określone w art. 5 ust 2; (kontrolę, o której mowa w tym zapisie, właściciel lub zarządca jest zobowiązany przeprowadzić w terminie 3 dni od otrzymania zgłoszenia).

1a. W trakcie kontroli, o której mowa w ust. 1, należy dokonać sprawdzenia wykonania zaleceń z poprzedniej kontroli."


Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (ostatnia nowelizacja została opublikowana w dzienniku ustaw 18 marca 2020 pod pozycją 471), inspektor nadzoru inwestorskiego jest jednym z uczestników procesu budowlanego. Zawsze działa na budowie w imieniu inwestora, chroni jego interesy, dba o jakość wykonywanych robót budowlanych, a do podstawowych obowiązków inspektora nadzoru budowlanego należy (art. 25 ustawy - Prawo budowlane):

reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji inwestycji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,

sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania,

potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także na żądanie inwestora kontrolowanie rozliczeń budowy.


Projekt management i inwestorstwo zastępcze

¦wiadczymy usługi z zakresu zarządzania projektem. Możemy kompleksowo przygotować i poprowadzić Państwa  inwestycję, jak i też świadczyć usługi w odpowiednio do Państwa potrzeb i wymagań uzgodnionych pakietach.


Kontrola kosztów i kosztorysowanie

Oferujemy inwestorom kontrolę kosztów realizowanych inwestycji oraz nadzór finansowy nad realizacją inwestycji. Opracowujemy wstępne kalkulacje budżetowe, wyceny na potrzeby przetargu, końcowe rozliczenia budowy. Wykonujemy kosztorysy budowlane z zastosowaniem renomowanych narzędzi kosztorysowych.


Organizacja i prowadzenie przetargów i negocjacji cenowych oraz kontraktowych

Oferujemy prowadzenie i organizację przetargów na roboty budowlane lub też wybór głównego projektanta inwestycji wraz ze wsparciem w trakcie negocjacji umownych.


Doradztwo w zakresie konstrukcji umów o roboty budowlane

Oferujemy doradztwo w zakresie konstruowania umów o roboty budowlane.

Zwracamy szczególną uwagę na techniczną stronę umowy, zapisy dotyczące rozliczeń oraz solidarnej odpowiedzialności inwestora i generalnego wykonawcy względem podwykonawców.

W tym zakresie prowadzimy również szkolenia i wykłady.


Bank monitoring

Kontrolujemy przebieg procesu inwestycyjnego na potrzeby instytucji finansujących, takich jak banki czy fundusze inwestycyjne.


Pozostałe usługi

Wykłady i szkolenia w zakresie Prawa budowlanego.

Doradztwo w zakresie rozwiązań proekologicznych oraz wsparcie przy uzyskiwaniu funduszy na te rozwiązania. Wspieramy inwestorów w procesach certyfikacji obiektów budowlanych.


Galeria

rzeczoznawca budowlany warszawa rzeczoznawca budowlany warszawa rzeczoznawca budowlany warszawa biegły sądowy budowlany warszawa biegły sądowy budowlany warszawa biegły sądowy budowlany warszawa inspektor nadzoru budowlanego warszawa inspektor nadzoru budowlanego warszawa inspektor nadzoru budowlanego warszawa


Informacje

Jeśli mają Państwo pytania prosimy dzwonić pod numer:

+48 500 699 509

lub mogą Państwo skorzystać z naszego formularza kontaktowego

Czy wiesz że...

Oferujemy Państwu kompleksową obsługę wszelkich działań dotyczących przygotowania i realizacji inwestycji, w tym też remontów i modernizacji.

¦wiadczymy rzetelne i profesjonalne usługi z zakresu rzeczoznawstwa budowlanego.

Szeroki zakres usług eksperckich, poparty jest specjalistyczną wiedzą techniczną, znajomością przepisów Prawa budowlanego, Kodeksu Cywilnego, Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

Podczas naszych realizacji pracujemy wykorzystując niezawodny i nowoczesny sprzęt badawczo-pomiarowy, a także aktualną wiedzę naukowo techniczną.

Ofertę kierujemy do osób fizycznych, prawnych, urzędów, instytucji, sądów i wszystkich potrzebujących wsparcia w sprawach związanych z budownictwem i użytkowaniem obiektów budowlanych.