dr in¿. Rafa³ Dybicz - kilkunastoletnie do¶wiadczenie w przygotowaniu i realizacji inwestycji budowlanych

Rzeczoznawca budowlany PSRiBS, Bieg³y S±dowy

Cz³onkowstwo w PZiTB, PSRiBS

Prelegent i wyk³adowca, szkolenia z Prawa budowlanego i procesu inwestycyjnego w budownictwie, autor publikacji bran¿owych


Polityka prywatno¶ci

Gromadzenie danych

Zgodnie z przyjêt± praktyk± wiêkszo¶ci serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Przegl±dane zasoby identyfikowane s± poprzez adresy URL. Wykaz informacji przechowywanych w plikach logów serwera WWW jest nastêpuj±cy:

publiczny adres IP komputera z którego nadesz³o zapytanie (mo¿e to byæ bezpo¶rednio komputer u¿ytkownika),
nazwê stacji klienta - identyfikacja realizowana przez protokó³ http o ile jest mo¿liwa,
czas nadej¶cia zapytania,
pierwszy wiersz ¿±dania http,
kod odpowiedzi http,
liczbê wys³anych przez serwer bajtów,
adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez u¿ytkownika (referer link) - w przypadku, gdy przej¶cie do strony nast±pi³o przez odno¶nik,
informacje o przegl±darce u¿ytkownika,
informacje o b³êdach jakie nast±pi³y przy realizacji transakcji http.

Dane te nie s± kojarzone z konkretnymi osobami przegl±daj±cymi strony naszego serwisu www.
Nie analizujemy plików z logami dla okre¶lenia ilo¶ci odwiedzaj±cych. Informacje w nich zawarte nie s± ujawniane nikomu poza osobami upowa¿nionymi do administrowania serwerami i mog± byæ wykorzystywane przede wszystkim w celu zapewnienia bezpieczeñstwa serwera i u¿ytkowników.

Przetwarzanie danych osobowych - RODO

Informacja o sposobie przetwarzania danych osobowych posiadanych w ramach prowadzonej dzia³alno¶ci (zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz±dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r (ogólne rozporz±dzenie o ochronie danych - RODO)):

Administratorem danych osobowych jest MKREngineering dr in¿. Rafa³ Dybicz, ul. Goworowska 17/1, 03-363 Warszawa. Je¶li posiadaj± Pañstwo pytania dotycz±ce przetwarzania Pañstwa danych osobowych prosimy o kontakt drog± mailow±: info@mkrengineering.pl

Udostêpnienie nam danych za po¶rednictwem formularza kontaktowego z naszej strony lub mailowo jest dobrowolne, aczkolwiek mo¿e okazaæ siê niezbêdne do uzyskania indywidualnej oferty lub informacji i ewentualnej realizacji us³ugi.

Pañstwa dane osobowe nie s± i nigdy nie bêd± przekazywane przez nas ¿adnym innym podmiotom i bêd± s³u¿y³y wy³±cznie relacjom naszej firmy z Pañstwem w celach, do których zosta³y nam przekazane.

W ka¿dej chwili posiadacie Pañstwo prawo dostêpu do tre¶ci swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usuniêcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofniêcia zgody w dowolnym momencie.

Wszystkie posiadane dane osobowe i firmowe zabezpieczamy przed niepowo³anym dostêpem osób trzecich.

Cookies

Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowi± dane informatyczne, w szczególno¶ci pliki tekstowe, które przechowywane s± w urz±dzeniu koñcowym u¿ytkownika serwisu i przeznaczone s± do korzystania ze stron internetowych serwisu. Cookies zazwyczaj zawieraj± nazwê strony internetowej, z której pochodz±, czas przechowywania ich na urz±dzeniu koñcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies wykorzystywane s± w celu:

dostosowania zawarto¶ci stron internetowych serwisu do preferencji u¿ytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególno¶ci pliki te pozwalaj± rozpoznaæ urz±dzenie u¿ytkownika serwisu i odpowiednio wy¶wietliæ stronê internetow±, dostosowan± do jego indywidualnych potrzeb;
tworzenia statystyk, które pomagaj± zrozumieæ, w jaki sposób u¿ytkownicy serwisu korzystaj± ze stron internetowych, co umo¿liwia ulepszanie ich struktury i zawarto¶ci;

W ramach serwisu mog± byæ stosowane nastêpuj±ce rodzaje plików cookies:

"niezbêdne" pliki cookies, umo¿liwiaj±ce korzystanie z us³ug dostêpnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniaj±ce pliki cookies wykorzystywane do us³ug wymagaj±cych uwierzytelniania w ramach serwisu;
pliki cookies s³u¿±ce do zapewnienia bezpieczeñstwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadu¿yæ w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
"wydajno¶ciowe" pliki cookies, umo¿liwiaj±ce zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
"reklamowe" pliki cookies, umo¿liwiaj±ce dostarczanie U¿ytkownikom tre¶ci reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowañ.

Zazwyczaj oprogramowanie s³u¿±ce do przegl±dania stron internetowych (przegl±darka internetowa) domy¶lnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urz±dzeniu koñcowym u¿ytkownika. U¿ytkownicy serwisu mog± dokonaæ w ka¿dym czasie zmiany ustawieñ dotycz±cych plików cookies. Ustawienia te mog± zostaæ zmienione w szczególno¶ci w taki sposób, aby blokowaæ automatyczn± obs³ugê plików cookies w ustawieniach przegl±darki internetowej b±d¼ informowaæ o ich ka¿dorazowym zamieszczeniu w urz±dzeniu u¿ytkownika serwisu. Szczegó³owe informacje o mo¿liwo¶ci i sposobach obs³ugi plików cookies dostêpne s± w ustawieniach u¿ywanego oprogramowania (przegl±darki internetowej).

Pliki cookies zamieszczane w urz±dzeniu koñcowym u¿ytkownika naszego serwisu nie s± umieszczane bezpo¶rednio przez nasz± stronê ani wykorzystywane przez nasz± firmê lecz s± umieszczane przez skrypt bezp³atnej us³ugi map Googlemaps w dziale kontakt i mog± byæ wykorzystywane przez Google oraz firmy trzecie bêd±ce partnerami lub klientami firmy Google.

Odno¶niki do innych stron

Mimo wspólpracy wy³±cznie ze sprawdzonymi firmami i renomowanymi serwisami nie ponosimy odpowiedzialno¶ci za zasady zachowania prywatno¶ci obowi±zuj±ce na stronach internetowych, do których mog± kierowaæ odno¶niki z naszej strony.

Zmiany

W przypadku zmiany obowi±zuj±cej polityki prywatno¶ci, wprowadzone zostan± odpowiednie modyfikacje do powy¿szego zapisu.


Informacje

Je¶li maj± Pañstwo pytania prosimy dzwoniæ pod numer:

+48 500 699 509

lub mog± Pañstwo skorzystaæ z naszego formularza kontaktowego

Czy wiesz ¿e...

Oferujemy Pañstwu kompleksow± obs³ugê wszelkich dzia³añ dotycz±cych przygotowania i realizacji inwestycji, w tym te¿ remontów i modernizacji.

¦wiadczymy rzetelne i profesjonalne us³ugi z zakresu rzeczoznawstwa budowlanego.

Szeroki zakres us³ug eksperckich, poparty jest specjalistyczn± wiedz± techniczn±, znajomo¶ci± przepisów Prawa budowlanego, Kodeksu Cywilnego, Kodeksu Postêpowania Administracyjnego.

Podczas naszych realizacji pracujemy wykorzystuj±c niezawodny i nowoczesny sprzêt badawczo-pomiarowy, a tak¿e aktualn± wiedzê naukowo techniczn±.

Ofertê kierujemy do osób fizycznych, prawnych, urzêdów, instytucji, s±dów i wszystkich potrzebuj±cych wsparcia w sprawach zwi±zanych z budownictwem i u¿ytkowaniem obiektów budowlanych.